Tin tức:
IoT - Internet of Things
Artificial Intelligence

Phần cứng IoT - Internet of Things Hardware Platforms

Nhóm các sản phẩm phần cứng IoT - Internet of Things Platforms với các chuẩn giao tiếp GSM, Lora, Wifi, BLE, Zigbee,...(ESP32, ESP8266, CC2530, NRF51822, SX1278,...)

Sắp xếp theo: