Đế ra chân ESP8266 V7

Nhà sản xuất: Import
Giá bán
10,000₫

Đây là loại đế ra chân cho module ESP8266 phiên bản dán .

Đế có thể dùng với ESP-07 , ESP-08, ESP-012